Lid worden bij VVV


Contributies, entreegelden en bijdragen
(zoals vastgesteld op de ALV van 30 juni 2018)

 

 

VELD

Senioren

Euro

Veteranen

375,00

Senioren (25+)

375,00

Jong Senioren (18 t/m 24)

350,00

Trimhockey/Trainingslid

245,00

 

VELD

Jeugd

Euro

A t/m D

300,00

E

250,00

F

225,00

Vosjes

175,00

 

 

 

 Inschrijfgeld (eenmalig)    75,00

Trimhockey- en trainingsleden zijn niet gerechtigd tot het spelen van wedstrijden. 

De leeftijd van het jeugdlid is bepalend voor de hoogte van de contributie. De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober. Voorbeeld: is uw kind vóór 1 oktober acht jaar, dan speelt hij of zij dit seizoen in de E-categorie. Wordt u kind pas ná 1 oktober acht jaar, dan speelt hij of zij in de F-categorie. Als het jeugdlid door omstandigheden is ingedeeld in een categorie, die niet overeenkomt met de leeftijd, dan blijft de leeftijd bepalend voor de hoogte van de contributie.

ZAAL

Categorie

Euro

Senioren

Per team 300,00

Jeugd

 

A t/m D

80,00

E8

80,00

E6

40,00

F

40,00

Vosjes

15,00

 
Inschrijfgeld (eenmalig)   75,00

De hoogte van de contributie voor zaalhockey is afhankelijk van de trainingsfaciliteit (in uren en in ruimte) die het team krijgt aangeboden door de club. De hoogte van het bedrag hangt samen met de soort hal en het aantal uur dat je traint. De kosten verschillen dus per team. 

 
Reserveringsbijdrage (standaard voor alle leden)
In de contributie is een bedrag van 25,00 euro per lid inbegrepen als reservering voor investeringen in het clubhuis in de toekomst. Het bestuur onderkent de noodzaak om het clubhuis te verbouwen door de sterke groei van VVV in de afgelopen jaren. Om deze en andere toekomstige investeringen te kunnen doen, bouwen wij een reserveringspot op. Hiermee kunnen wij een gedeelte van de investeringen betalen en zijn wij ook makkelijker in staat externe financiering te regelen voor het resterende gedeelte. Deze bijdrage is goedgekeurd door de ALV. 

Automatische incasso 2018-2019
De contributie (en overige kosten) van de leden wordt via automatische incasso geïnd. Nieuwe leden zijn verplicht om een machtiging tot automatisch betaling af te geven (zie ook het inschrijfformulier).
De automatische incasso wordt in drie keer geïnd in september, oktober en november 2018. Het inschrijfgeld wordt geïnd bij de eerste termijn. De contributie voor zaalhockey wordt geïnd in januari 2019.
Andere kosten (bijv. boetes, scheidsrechterexamen e.d.) die in relatie staan tot het lidmaatschap en club zullen via automatische incasso worden geïncasseerd.
De incasso wordt automatisch ingetrokken als een lid/vrijwilliger heeft opgezegd.

Incasso datum 2018-2019
Bij automatische incasso zal het bedrag in 3 keer van je rekening worden afgeschreven De eerste betaaldatum is voor komend seizoen bepaald op 29 september 2018. Dat betekent dat de automatische incasso dit jaar op of omstreeks 29 september 2018 zal plaatsvinden. De andere termijnbetalingen vinden plaats op (2) 27 oktober 2018 en (3) 28 november 2018.

Leden zonder automatische incasso
Leden die zelf hun contributie overmaken dienen dit vóór 31 oktober te doen.
Hier vind je het formulier tot opdracht voor automatische incasso [link incassoformulier toevoegen].

Let op bij late aanmeldingen
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 september 2018 kunnen géén gebruik meer maken van de termijnbetalingen. Er geldt dan slechts nog maar de mogelijkheid van 1 termijn.

Te late betaling
Na het verstrijken van een vervaldatum/termijn zonder dat betaling van de contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Zijn de betalingen –na aanmaning- niet op tijd binnen zal er een boete van 50,00 euro extra in rekening gebracht worden. 

Leden die op 1 januari van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur en zijn zij niet meer speelgerechtigd voor wedstrijden en trainingen. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele verhogingen door boetes e.d., volledig hebben voldaan.

Wordt er dan nog niet betaald, dan kan het bestuur per 1 maart een incassobureau inschakelen. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. Het bestuur kan dan de naam van het betreffende lid op de website te vermelden.

Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele administratiekosten hebben voldaan worden voor royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar, derhalve blijft de contributie verhoogd met eventuele administratiekosten en boete verschuldigd.
Royementen door VVV zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar voor royement zullen worden voorgedragen.

Oud-leden die weer lid willen worden
Ben je langer dan 3 jaar geen lid meer geweest van VVV? Dan zijn de entreegelden weer op jou van toepassing. Je moet je dan opnieuw aan melden via het aanmeldformulier.

Verzending factuur
De factuur voor de contributie wordt per e-mail verstuurd. Heb je geen mail met factuur ontvangen dan klopt je mailadres in onze administratie niet en kan de club je niet bereiken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je e-mailadres (en telefoon) zelf aanpassen onder 'Mijn VVV’ op de website of in de VVV app .
Je kunt je eigen factuur ook bekijken in ‘Mijn VVV’ onder facturen.

NAW
Zorg dat de club te allen tijde over je juiste gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, mobiel, e-mail) beschikt zodat je altijd in verbinding staat met de club. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om hier zelf voor te zorgen.

Bankrekeningnummer
NL46ABNA0438315863 t.n.v. Amsterdamse Cricket- en Hockey Club "Veni Vidi Vici”, Amstelveen. 

Betalingsregeling?
Een verzoek voor een speciale betalingsregeling voor het seizoen 2018-2019 moet schriftelijk en gemotiveerd bij ledenadministratie worden ingediend vóór 1 augustus 2018. Iedere betalingsregeling is slechts voor het lopende seizoen geldig en moet dus ieder seizoen opnieuw worden aangevraagd. 

Restitutie
Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar (van augustus tot en met juli) en kan niet verkort worden door omstandigheden zoals zwangerschap, blessure, ziekte, verhuizing, reizen, studie, stage, werkomstandigheden, spelplezier etc.
Er kan géén beroep worden gedaan op restitutie van contributie door voornoemde omstandigheden.

Hockeyclub VVV kent alleen een héél jaar/seizoen lidmaatschap voor jeugdleden. Alleen senioren leden die instromen ná de winterstop betalen een gereduceerde contributie voor het eerste jaar.

Senioren

Euro

Veteranen

195,00

Senioren (25+)

195,00

Jong Senioren (18 t/m 24)

180,00

Trimhockey/Trainingslid

120,00

 

Het inschrijfgeld blijft onveranderd op 75,00 euro (eenmalig).

Inschrijving en wachtlijst
Nieuwe leden kunnen maximaal 2 keer meetrainen voordat zij zich inschrijven. Onder geen beding mag iemand wedstrijden spelen zonder te zijn ingeschreven.

VVV hanteert op dit moment een wachtlijst voor meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar. De wachtlijst wordt behandeld op binnenkomst van inschrijving. Enige uitzondering hierop is de broertjes/zusjes regeling: wanneer een kind reeds een broertje/zusje heeft die lid is van VVV, heeft het kind voorrang op de wachtlijst. 

Opzeggen
Senioren zeggen op vóór 1 juni, jeugdleden zeggen op vóór 1 mei. Opzeggen doe je schriftelijk (per mail) bij de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal. Opzeggingen per email dienen afkomstig te zijn van het bij de club geregistreerde e-mailadres van het opzeggende lid. Je bent pas uitgeschreven als je een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie hebt gekregen.

Per bestuursbesluit is bepaald dat leden die uitschrijven tussen 1 mei (1 juni voor senioren) en 1 augustus 50% van de normale contributie voor het aankomende seizoen betalen. Is de 50% van de normale contributie niet vóór 1 augustus binnen, of zeg je het lidmaatschap op na 1 augustus dan is de volledige contributie verschuldigd voor het aankomend seizoen. 

Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB
Alle leden van VVV zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen. Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van VVV of de KNHB." Via www.knhb.nl kun je met een online formulier de schade online melden.

Niet-leden zijn niet verzekerd! Let op: Trainingsleden en trimhockeyers zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden en daarom niet verzekerd. Niet-leden vallen niet onder de verzekering. Dat geldt dus voor sporters, die géén lid zijn van VVV. Los van het feit dat zij alleen al om die reden niet mogen meetrainen of -spelen (zgn. zwartspelers) zijn zij ook niet verzekerd.

Vragen?
Voor vragen kun je mailen met de ledenadministratie: [email protected]